timas image
timas image

T I M A S

Thang Long Institute of Mathematics and Applied Sciences

GIỚI THIỆU1. Nhiệm vụ
Triển khai công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công việc dạy ở bậc đại học, sau đại học với chất lượng cao, hướng tới đào tạo cho nhà trường và xã hội một đội ngũ những nhà khoa học có năng lực nghiên cứu, đưa tri thức ứng dụng thực tiễn đời sống.
2. Hoạt động
– Tiến hành nghiên cứu cơ bản về Toán học, Tin học và ứng dụng trong các ngành khoa học khác như Kinh tế học, Xã hội học; Y học, Sinh học;
– Phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu của Viện;
– Phối hợp đào tạo trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ);
– Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, triển khai ứng dụng trong những lĩnh vực nêu trên;
– Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, thông tin khoa học và công nghệ về Toán học và các khoa học có liên quan;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao.
3. Đề tài
Đề tài nghiên cứu của Viện sẽ bao gồm các lĩnh vực truyền thống của toán học thuần tuý, toán học ứng dụng cũng như việc sử dụng toán học trong các ngành khoa học khác như Kinh tế học, Xã hội học; Y học, Sinh học, .. .
4. Cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo gồm: Viện trưởng, Phó viện trưởng
Cán bộ cơ hữu của Viện là giảng viên, nhân viên làm việc theo chế độ chính nhiệm và kiêm nhiệm. Nhóm cán bộ bán cơ hữu được Ban lãnh đạo ký hợp đồng có thời hạn với các chuyên gia trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Viện kết hợp với một số nhà khoa học uy tín với tư cách khách mời đến làm việc tại Viện hỗ trợ các nghiên cứu viên trẻ xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh.
Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Viện.
5. Tài chính
Các nguồn tài chính của Viện gồm:
– Kinh phí hàng năm do Trường phân bổ;
– Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu và phát triển;
– Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ;
– Nguồn thu hợp pháp khác (nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng…).

Hoạt động khoa học